Tietosuojaselosteet

Rekisterinpitäjä
Maavakio Oy (2788686-8)
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Anniina Nieminen
laboratoriopalvelut
p. 050 5821 019
anniina.nieminen@maavakio.fi

Rekisterin nimi
Maavakio Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisterin tarkoitus on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä, verkkosivujen käyttökokemuksen parantaminen sekä markkinointi.
Käsittely perustuu asiakassuhteen täytäntöönpanoon ja hoitoon sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Markkinoinnin osalta käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun viestiä ja markkinoida palveluitaan.

Rekisterin tietosisältö
– nimi, titteli, yrityksen y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
– tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
– verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
– tekniset tiedot ja rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietoja saadaan asiakassuhteen kautta, Maavakio Oy:n verkkosivuilta tai muista vastaavista rekisteröidyn itsensä luovuttamista tiedoista.

Henkilötietojen luovutus
Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yrityksen sisällä.
Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetusta ja tätä selostetta.
Maavakio Oy ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja käsittelyn kesto
Tiedot suojataan palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ne Maavakio Oy:n työntekijät tai muut yrityksen lukuun ja puolesta toimivat, joilla on tarve tehtäviensä perusteella käsitellä tietoja.
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen mukaan tarpeellista. Tiettyjä tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua pidempään, kuten kirjanpitolain velvoitteista johtuen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on
– oikeus saada informaatiota henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä
– oikeus saada pääsy tietoihin
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus saada rekisterinpitäjä ilmoittamaan oikaisusta, poistosta ja käsittelyn rajoittamisesta tietojen   vastaanottajille
– oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– vastustamisoikeus
– oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi
– oikeus saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
– oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää vastaan
– oikeus saada korvaus aiheutuneista vahingoista

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Jos rekisteröity haluaa kieltää henkilötietojen käsittelyn, tulee ilmoitus tehdä anniina.nieminen@maavakio.fi tai Maavakio Oy / Anniina Nieminen, Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna.

Evästeet
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.
Käyttämällä sivustoamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Keräämme verkkosivujemme analytiikkaa Google Analyticsin kautta, jonka tarkoituksena on parantaa sivuston sisältöjä. Lisätietoja Google Analyticsistä.